Vztahy mezi různými online diagnostickými metodami

I pozorného laika po pročtení manuálů k některým testům napadne, že se přeci musí uvedené metody někde krýt a zároveň se doplňovat. Je tomu skutečně tak. Psychodiagnostika – včetně její online verze – se snaží zprostředkovat komplexní pohled na člověka. To znamená, že se mnohdy mezi sebou různé škály různých dotazníků kryjí a navzájem doplňují, aby spolu prokreslily pohled na jedince, daly mu potřebnou hloubku.

Vztah 360° zpětné vazby a Dotazníku zvládání zátěže

To platí i pro 360° zpětnou vazbu a Dotazník zvládání zátěže360° zpětná vazba slouží ke zhodnocení jedince ze všech směrů firemní či organizační hierarchie, tzn. od podřízených, kolegů, nadřízených a interních dodavatelů či stálých zákazníků. Jejím cílem je hodnocenému poskytnout úplný obrázek toho, jak působí na různé lidi v rámci organizace i mimo ni a tím ho rozvíjet. Dotazník zvládání zátěže pak zjišuje jaké strategie zvládání zátěže a stresových situací člověk převážně využívá.

Byly nalezeny vztahy mezi tím, jak jedinec zvládá zátěžové situace a hodnocením v 360° zpětné vazbě. Zároveň jsou spolupracovníci schopni ve zpětné vazbě poskytnout poměrně dobrá a přesná rozvojová doporučení, jak tyto strategie vylepšit. Může jít například o větší zaměření se na vztahy nebo pozitivnější myšlení a konstruktivní přístup k problémům. Tato zjištění silně podporují validitu obou metod.

360° zpětná vazba a Multifaktorový osobnostní profil

Stejný případ je pak vztah mezi 360° zpětnou vazbou a Multifaktorovým osobnostním profilem. Multifaktorový osobnostní profil je velmi kvalitní osobnostnostní dotazník čerpající z dlouhé tradice MBTI, přičemž překonává některé jeho zjevné nedostatky. Umožňuje poodkrýt osobnost člověka a zároveň lze na jeho základě poskytnout personifikovanou zpětnou vazbu.

Taktéž v této oblasti byly pochopitelně nalezeny významné podobnosti mezi výsledky 360° zpětné vazby a Multifaktorového osobnostního profilu, neboť dle personálních psychologů veškeré naše chování, které je hodnoceno v 360° zpětné vazbě, má své kořeny v naší osobnosti.

Lidé dokáží spolehlivě určit určité osobnostní rysy u různých jedinců a rovněž jim poskytnout kvalitní 360° zpětnou vazbu. A to i přesto, že hodnotitelé nejsou profesionální psychologové. Je až překvapivé, jak si hodnotitelé vedou bez nějaké konkrétní metodologie a dokáží relativně přesně odhalit osobnostní dispozice hodnoceného. Lze zde tedy usazovat na to, že hodnocení jednotlivých hodnotitelů jsou relativně konzistentní a jejich hodnocení přibližně odpovídá výsledkům Multifaktového osobnostního profilu.

Inkrementální validita metod

Obecně se dá říci, že mnoho metod má podobné styčné body nebo se u určitých oblastech kryje. To ale není vůbec na škodu. Každá metoda má svou tzv. inkrementální validitu. Ta u testu či dotazníku označuje to, že přináší něco, co není možné získat jinými prostředky. Například u Multifaktorového osobnostního profilu můžeme zajisté získat zajímavá data o osobnosti jedince, ale informace o jeho schopnosti zvládat zátěž můžeme jen odhadovat. Naopak Dotazník zvládání zátěže je pak validní metodou, která prohlubuje naše poznání jedince a jeho schopnost zvládat stresové situace.