Preselekce kandidátů a uchazečů o pracovní pozici

Málokterý manažer si může dovolit strávit několik dní rozhovory a detailním zkoumáním životopisů velkého množství potenciálních uchazečů o pracovní pozici. Nabízí se zde tedy možnost preselekce kandidátů najatou agenturou, která se o prvotní výběr ze záplavy životopisů postará. Tuto možnost využívají až dvě třetiny zaměstnavatelů.

Životopisy

Preselekce kandidátů většinou probíhá v několika krocích. Prvním krokem bývá protřídění došlých životopisů dle požadavků na danou pozici specifikovaných zadavatelem. K tomuto protřídění je samozřejmě nutné, aby se agentura a zadavatel dohodli na určitém kompetenčním modelu a požadovaných hard-skills, které jsou pro danou pozici klíčové.

Následně proběhne podle těchto kritérií první selekce kandidátů, kterou provádí buď ručně zaměstnanec agentury nebo počítač na základě vyhledávacích algoritmů, které pracují s klíčovými slovy vyskytujícími se v životopisech.

Následné kroky – telefonická konzultace či screening sociálních médií

Druhým krorem pak může být telefonická konzultace s vybranými kandidáty. Zde lze prověřovat údaje uváděné v životopisu, znalosti a různé dovednosti včetně například znalosti cizích jazyků, která bývá v životopisech velmi často nekriticky nadhodnocována. Po jednání s kandidátem následně konzultant rozhodne, zda jej doporučí dále například do assessment centra nebo na osobní pohovor.

V současné době je možné využít pro preselekci kandidátů i sociální média. K tomuto účelu slouží především sociální síť Linkedin, která je určena hlavně pro profesní účely. Využít lze ale i Facebook a další média, kde se můžeme o kandidátech velmi rychle dozvědět poměrně zajímavé informace. Tato praxe ale někdy naráží na jisté etické problémy související s ochranou soukromí uchazečů. V současné době však existují i firmy, které se na ověřování informací o kandidátech specializují a realizují automatizovanou kontrolu v souladu s požadavky na GDPR.

Online diagnostika

Oblíbenou formou preselekce, která je zpravidla využívána až u kandidátů, kteří prošli prvním sítem kontroly životopisů, je online psychodiagnostika. Ta umožňuje rychle získat poměrně přesný přehled o uchazečových kvalitách nejen na úrovni schopností a dovedností, ale i z hlediska jeho osobnosti a soft-skills.

Online diagnostika je dnes trendem při výběru zaměstnanců. Je to díky četným výhodám, které tato forma preselekce přináší. Zaměstnavatel díky ní získá informace o uchazečích, které by jinou cestou zjišťoval jen obtížně, neúměrně dlouho nebo s vyššími finančními náklady.

Při třídění životopisů se manažer či personalista často dozví jen to, co chce uchazeč, aby se dozvěděl. Informace mohou být velmi zkreslené ne-li přímo lživé. S využitím online diagnostiky však může snadno přijít na případné nesrovnalosti.

Jak vybrat online diagnostiku?

Zpravidla zaměstnavatel kontaktuje některou z agentur podobně jako v ostatních případech a ve spolupráci s ní vytvoří profil ideálního kandidáta z hlediska kompetencí a osobnostních vlastností. Dodavatel diagnostiky následně připraví adekvátní baterii testů, kterou dané kvality zhodnotí.

Online řešení nabízí okamžité vyhodnocení výsledků a přehledné výstupy včetně srovnání kandidátů mezi sebou a s populačním průměrem. To je ovšem doménou jen skutečně kvalitních agentur zabývajících se psychodiagnostikou.

Aby preselekce měla smysl – tzn. aby jejím výstupem bylo několik málo skutečně kvalitních kandidátů na obsazovanou pozici, je třeba vybrat vhodného dodavatele. Jak ho ale poznáte? Kvalitní dodavatel psychodiagnostiky by měl mimo jiné splňovat následující kritéria.

  1. Všechny jeho testy mají zdarma dostupné údaje o psychometrických kvalitách (především o validitě a reliabilitě testů, velikosti a relevanci vzorku, na kterém byl test normován).
  2. Portfolio jeho služeb pokrývá všechny klíčové kompetence dané pozice.
  3. Kromě samotné psychodiagnostiky nabízí i další návazné služby. Může jít o assessment centrum, personalizovanou zpětnou vazbu, koučování atd.
  4. Na požádání poskytne relevantní a ověřitelné reference.
  5. Má kvalitně zpracovanou nabídku svých služeb.
  6. Testy mají doprovodné materiály – většinou manuály – které jsou zdarma k dispozici a poskytují ucelené informace o metodě.

Dnes si zaměstnavatel bohatě vystačí s prvotní selekcí životopisů a následnou diagnostikou vhodných kandidátů. Získá tak velmi komplexní přehled kvalit uchazečů, což mu dává dostatek informací pro ústní pohovor a přijetí vhodného kandidáta.